ข้อมูลสมาชิก สมาคมโคไทยแบรงกัส

รายละเอียดสมาชิก

สมาชิกกิตติมศักดิ์

0 ฿
 • ไม่ตองชำระค่าบำรุง
 • อย่างใดทั้งสิ้น
 • 0 บาท
 •  
 •  

สมาชิกสามัญนิติบุคคล

10,000 ฿
 • ค่าบำรุงสมาคม
 • ชำระราย 2ปี
 • 20000 บาท
 • ไม่ชำระ2ปีติดกัน
 • ขาดการเป็นสมาชิกภาพ

สมาชิกสามัญ

1,000 ฿
 • ค่าบำรุงสมาคม
 • ชำระรายปี
 • 500 บาท
 • ไม่ชำระ2ปีติดกัน
 • ขาดการเป็นสมาชิกภาพ

สมาชิกวิสามัญ

300 ฿
 • ค่าบำรุงสมาคม
 • ชำระรายปี
 • 200 บาท
 • ไม่ชำระ2ปีติดกัน
 • ขาดการเป็นสมาชิกภาพ
สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ ผู้ทรงเกียรติหรือผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมเป็นกรณีพิเศษที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
  2. สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ผู้ที่เลี้ยงโคพันธุ์แบรงกัส   ผู้ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับโคพันธุ์แบรงกัส หรือผู้ที่มีความรู้ในธุรกิจโคเนื้อ
  3. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่  ผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคพันธุ์แบรงกัส

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว  กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือน   
ไร้ความสามารถ  หรือต้องโทษจำคุก  ยกเว้นความผิดฐานประมาท  หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว  จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก   หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
 

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

           7.1   ค่าลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นสมาชิก

                        สมาชิกกิตติมศักดิ์   ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน

                        สมาชิกวิสามัญ                          300     บาท

                        สมาชิกสามัญ                         1,000    บาท

                         สมาชิกสามัญนิติบุคคล         10,000    บาท

กรณีสมาชิกที่ขาดสมาชิกสภาพขอกลับเข้าเข้าเป็นสมาชิก  ต้องชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก เช่นเดียวกับผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกใหม่

           7.2  ค่าบำรุงสมาคมไม่ชำระ 2 ปีติดกันให้ขาดการเป็นสมาชิกภาพ

                          สมาชิกกิตติมศักดิ์    ไม่ต้องชำระค่าบำรุงอย่างใดทั้งสิ้น

                           สมาชิกวิสามัญ  ปีละ                                200    บาท

                          สมาชิกสามัญ   ปีละ                                  500    บาท

                          สมาชิกสามัญนิติบุคคล (ชำระราย 2 ปี)   20,000 บาท