คำถามที่ถามบ่อย สมาคมโคไทยแบรงกัส

FAQ

FAQ

1.)หากมีสัญลักษณ์ฟาร์มอยู่แล้วและใช้สำหรับโคพันธุ์บราห์มัน สามารถใช้สัญลักษณ์เดียวกันกับโค พันธุ์แบรงกัสได้หรือไม่

            คำตอบสามารถใช้ได้ โดยให้ระบุลงในเอกสารใบสมัคร หรือแจ้งมาที่สมาคมฯ แต่หากมีสมาชิกท่านอื่นที่ใช้สัญลักษณ์เดียวกัน ผู้ที่แจ้งมาก่อนจึงจะสามารถใช้สัญลักษณ์นั้นได้

2.)การผสมวัวอินดูบราซิล ต้องจดทะเบียนเป็นประเภทใด

            คำตอบเนื่องจากวัวอินดูบราซิลจัดเป็นวัวซีบู เมื่อผสมกับแองกัส จะได้ลูกออกมาเป็น C50 และจะสามารถนำมาพัฒนาเป็นแบรงกัสต่อได้

3.)หากมีโคลูกผสมแบรงกัสอยู่ แต่ไม่ทราบประวัติ จะทำการจดทะเบียนได้หรือไม่ อย่างไร

            คำตอบ ให้ประเมินจากลักษณะของโค จากนั้นนำมาผสมกับแบรงกัสแท้เลือดร้อย ที่ได้รับการจดทะเบียนกับสมาคม ลูกที่ได้ก็จะเป็นF1และพัฒนาต่อไปได้

4.)หากนำโคแบรงกัสผสมกับโคนมจะต้องผสมอย่างน้อยกี่รุ่นจึงจะได้ F5

            คำตอบ5รุ่น

 

สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว  กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือน   
ไร้ความสามารถ  หรือต้องโทษจำคุก  ยกเว้นความผิดฐานประมาท  หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว  จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก   หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น