วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

สมาคมโคไทยแบรงกัส มีวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ส่งเสริม สนับสนุนความสัมพันธ์  สร้างความสามัคคี  รวมทั้งสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงโคพันธุ์แบรงกัสของสมาชิกและต่อสังคม
  2. สนับสนุนการให้ความรู้ คำปรึกษาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคพันธุ์แบรงกัส และสิทธิพิเศษที่จะได้รับแก่สมาชิก
  3. ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สมาชิกและครอบครัว รวมทั้งดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกโดยจัดให้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ตามมติของที่ประชุมใหญ่
  4. เพื่อกำหนดมาตรฐานและรับรองสายพันธุ์โคพันธุ์แบรงกัส
  5. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณะกุศลและประโยชน์แก่สังคม   เพื่อสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้สมาคม  
  6. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา  เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคพันธุ์แบรงกัส
  7. สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด