สารจากนายกสมาคม

สารจากนายกสมาคม

สารจากนายกสมาคมโคไทยแบรงกัส สมาชิกสมาคมโคไทยแบรงกัสทุกท่าน

สมาคมโคไทยแบรงกัส กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาผลงานและรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และถือเป็นโอกาสดีที่สมาชิกจะได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และหารือร่วมกันในการที่จะพัฒนาสมาคมฯ ให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

         สมาคมโคไทยแบรงกัส ได้ทำการจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี เต็มแล้ว    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา      และขยายสายพันธุ์โคแบรงกัส พร้อมทั้งสนับสนุนสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์แบรงกัส โดยมุ่งเน้นการตลาดเป็นสำคัญ เพื่อสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกและเพื่อเพิ่มความมั่นคงของสมาคมฯ      โดยจะมีการรับรองโคสายพันธุ์แบรงกัส และสร้างตลาดเพื่อซื้อ-ขาย โคพันธุ์แบรงกัส ให้กับสมาชิกและเกษตรกรผู้สนใจ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมตามพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯและโคพันธุ์แบรงกัส ซึ่งได้รับการตอบรับและมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

          กระผมในนามของคณะกรรมการสมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา รวมถึงทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินงานของสมาคมโคไทยแบรงกัสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์         และในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย                และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก   จงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

   

ขอแสดงความนับถือ

 

นายสัญญา สุภาพพรชัย

นายกสมาคม

โคไทยแบรงกัส