โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสมาคมโคไทยแบรงกัส

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสมาคมโคไทยแบรงกัส

คณะกรรมการบริหารสมาคม มีรายนามดังนี้ 1. นายสัญญา สุภาพพรชัย นายกสมาคม 2. พลตรี วราวุะ สินวัต อุปนายก ฝ่ายบริหาร 3. พันเอก วินัย พิมาย อุปนายก ฝ่ายปฏิบัติการ 4. นายสมเดช เสนาะคำ กรรมการและนายทะเบียน 5. นายเนติยะ ยอดเณร กรรมการและฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 6. นายประมวล ช้างพลาย กรรมการ 7. นายธนาวัฒน์ เขื่อนขันธ์สถิตย์ กรรมการ 8. นายภูวพงศ์ จันทร์เพ็ญ กรรมการ 9. นายวุฒิวัฒน์ อรุณทอง กรรมการและฝ่ายกฎหมาย 10. สพ.ญ. ศรีวรรณา เกตุแก้ว กรรมการและเหรัญญิก 11. น.สพ. สมชัย วิเศษมงคลชัย กรรมการและฝ่ายวิชาการ 12. ดร. สรรเพชญ โสภณ กรรมการและฝ่ายวิชาการ 13. นางชณินทร สินวัต กรรมการและเลขานุการ 14. นายเจษฎา สิงห์โต กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ 15. นางสางรินจง เฉลิมสิริวรสาร กรรมการ 16. นายอมรชัย ปิ่นเจริญ กรรมการ